Kurs trener szkolenia wyczynowego (tzw. Coach High Performance)

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach TE/ITF/WTA/ATP. Realizowany jest we współpracy z ITF i przy wsparciu wykładowców zagranicznych o międzynarodowej renomie. 

W toku kursu słuchacze rozwiną i utrwalą kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia procesu treningowego zawodników na ukierunkowanym oraz specjalistycznym  etapie szkolenia czyli zawodników wysokowyczynowych (do ITN 4 -1) – przede wszystkim startujących w turniejach międzynarodowych.

W toku zajęć słuchacze nauczą się jak SAMODZIELNIE dokonać kompleksowej, głębokiej i szczegółowej analizy umiejętności swoich zawodników w ujęciu zintegrowanym, poprawnie postawić szczegółowe cele szkoleniowe, skonstruować roczne cykle szkolenia, plany startów oraz wieloletnie rozwoju zawodniczego. Będą umieli perfekcyjnie stosować nowoczesne formy treningowe np. trening zintegrowany.

 

Kto może uczestniczyć?

N

osoby mające stopień trenera zawodników wyczynowych

N

osoby mające wybitne, wieloletnie osiągnięcia w szkoleniu, posiadające umiejętność gry w tenisa na poziomie minimum ITN 4

kandydatury podlegają zatwierdzeniu przez PZT

Co zyskujesz!

N

unikalne w skali światowej wykształcenie oraz kompetencje

N

tyluł otwiera drogę do kariery światowej

Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają treści ITF Coach of High Performance Players Course. Podobnie jak pozostałe, kurs ten jest prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego co min oznacza, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Łączny wymiar pracy z wykładowcami wynosi  260 godzin, do tego dochodzi praca samodzielna (projekty) oraz praktyki pod nadzorem. Możliwe jest zindywidualizowanie procesu kształcenia np. poprzez uczestnictwo (za aprobatą Metodyka PZT oraz dyrektora ds. Kształcenia trenerów) w warsztatach, czy kursach zewnętrznych prowadzonych przez wybitnych ekspertów oraz stażach.

Zgodnie z zaleceniami ITF do uczestnictwa powinny przystąpić osoby posiadające umiejętność gry w tenisa na poziomie minimum ITN 4 lub mające wybitne osiągnięcia w szkoleniu zawodników wyczynowych.

Absolwent, po zdobyciu adekwatnego doświadczenia, odbyciu kolejnych szkoleń w ramach doskonalenia własnego i po uzyskaniu tytułu Trenera – Eksperta, będzie uznany za gotowego do prowadzenia zawodników profesjonalnych.

Podobnie jak w przypadku kursu TSW- Elite, w szczególnych przypadkach możliwe będzie organizacja kursu w skróconej formie dla trenerów SW o wybitnych (na poziomie światowym) osiągnięciach trenerskich lub sportowych.

 

Kurs trener szkolenia wyczynowego (tzw. Coach High Performance)